தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

3rd Degree Dianabol: Classical salt for Mega Muscle Mass and Immense Power.

 • Rs. 1,460.00
Tax included.

Shipping ₹35 - ₹400


Dianabol

Content: 100 tablets/10mg

Description: Looking to turbocharge your muscle-building journey? 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 is the ultimate secret weapon you've been searching for. With its potent formula, it's designed to ignite muscle growth, enhance strength, and take your workouts to the next level.

Now Enhanced with COBALAMINUSION™ tech for better drug absorption and even better results. For more information on COBALAMINUSION™, logon to www.cobalaminusion.com

Benefits:

 1. Unparalleled Muscle Growth: 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 supercharges protein synthesis and unlocks the power of nitrogen retention, paving the way for rapid and substantial muscle gains.

 2. Explosive Energy: Thanks to increased glycogenolysis, 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 provides a surge of raw energy, allowing you to train harder and longer, breaking through plateaus with ease.

 3. Unleash Your Inner Beast: Sparks an androgenic storm, transforming your physique with bulging muscle mass, Herculean strength, and unwavering determination.

 4. Rapid Results: Say goodbye to waiting weeks for progress. With 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥, you'll see visible results in just days.

Usage:

 • Week 1-4: Start with a daily dosage of 50-100 mg, split into multiple doses for optimal results.
 • Week 5-6: Give your body a break from Dianabol use.

Post-Cycle Therapy (PCT): For your safety and well-being, follow up your 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 cycle with Post-Cycle Therapy (PCT) to restore your body's natural hormone production and manage potential side effects.

Dosage: You can efficiently take 50-100mg/day, with a half-life of 8 hours.

Side Effects & Precautions: While Dianabol offers incredible benefits, it's essential to be aware of potential side effects, including androgenic and estrogenic effects, as well as hepatotoxicity. If severe side effects occur, seek expert guidance promptly.

Stacking Options:

 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + Cypione-T250: Kick-start your journey with 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 and maintain balance with testosterone for accelerated muscle growth.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 +Deca-D250: Combine 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 with 𝐃eca 𝐃urabolin for substantial muscle gains and joint support.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + Trenbolone: Advanced users can explore the 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐛𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞 stack for unmatched muscle growth and strength.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + An𝐚v𝐚r: Preserve lean muscle during cutting cycles by combining 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 with An𝐚v𝐚r, ensuring a defined physique.

Unlock your potential and sculpt your dream physique with Dianabol. Don't wait—experience the transformation today! 💪🔥


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Dianabol

Content: 100 tablets/10mg

Description: Looking to turbocharge your muscle-building journey? 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 is the ultimate secret weapon you've been searching for. With its potent formula, it's designed to ignite muscle growth, enhance strength, and take your workouts to the next level.

Now Enhanced with COBALAMINUSION™ tech for better drug absorption and even better results. For more information on COBALAMINUSION™, logon to www.cobalaminusion.com

Benefits:

 1. Unparalleled Muscle Growth: 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 supercharges protein synthesis and unlocks the power of nitrogen retention, paving the way for rapid and substantial muscle gains.

 2. Explosive Energy: Thanks to increased glycogenolysis, 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 provides a surge of raw energy, allowing you to train harder and longer, breaking through plateaus with ease.

 3. Unleash Your Inner Beast: Sparks an androgenic storm, transforming your physique with bulging muscle mass, Herculean strength, and unwavering determination.

 4. Rapid Results: Say goodbye to waiting weeks for progress. With 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥, you'll see visible results in just days.

Usage:

 • Week 1-4: Start with a daily dosage of 50-100 mg, split into multiple doses for optimal results.
 • Week 5-6: Give your body a break from Dianabol use.

Post-Cycle Therapy (PCT): For your safety and well-being, follow up your 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 cycle with Post-Cycle Therapy (PCT) to restore your body's natural hormone production and manage potential side effects.

Dosage: You can efficiently take 50-100mg/day, with a half-life of 8 hours.

Side Effects & Precautions: While Dianabol offers incredible benefits, it's essential to be aware of potential side effects, including androgenic and estrogenic effects, as well as hepatotoxicity. If severe side effects occur, seek expert guidance promptly.

Stacking Options:

 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + Cypione-T250: Kick-start your journey with 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 and maintain balance with testosterone for accelerated muscle growth.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 +Deca-D250: Combine 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 with 𝐃eca 𝐃urabolin for substantial muscle gains and joint support.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + Trenbolone: Advanced users can explore the 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐛𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞 stack for unmatched muscle growth and strength.
 • 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 + An𝐚v𝐚r: Preserve lean muscle during cutting cycles by combining 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚𝐛𝐨𝐥 with An𝐚v𝐚r, ensuring a defined physique.

Unlock your potential and sculpt your dream physique with Dianabol. Don't wait—experience the transformation today! 💪🔥


Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say