தமிழ்  English  हिंदी में देखे 

ESSATTOVITE WOMAN: The Multivitamin and Multimineral with Shatavari & Brahmi for Active Indian Women.

  • Rs. 169.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


Vitamin A for Eyes, Healthy and glowing Skin.                                                                     
Vitamin A is essential for eye health, supports a healthy immune function, glowing skin. It protects from night blindness and age-related decline in vision. Vitamin A plays vital role in healthy heart, lungs, kidneys and nerve function. Known to help regulate reproductive and sexual health. 

Vitamin C for Beauty and Immunity.

Vitamin C also called ascorbic acid is essential for glowing and younger looking skin, hair and nails. As a powerful anti oxidant it helps in repairing cartilage for soft and child like skin. Beneficial for bones and teeth. It also aids in iron absorption, wound healing and lowers blood sugar level. Vitamin C also provides energy to stay active and healthy.

Vitamin D for Bones, Heart, Nervous system and Immunity.                                           
Vitamin D  helps your body absorb calcium and phosphorous, which is important for building, repairing and maintaining strong bones and teeth. Without sufficient Vitamin D bones become weak. It also improves your immunity with better nerve, lungs and cardiovascular health. It regulates insulin levels and supports diabetes management.

Vitamin E for Skin, Hair and Anti-ageing.     

Vitamin E is a key factor for strong Immunity, healthy skin and Hair. It prevents cancer, diabetes, heart disease, and Alzheimer’s diseases.

Vitamin K for Blood Clotting and Healthy Bones.                                                                 
Vitamin K plays a vital role in Blood clotting in case of an injury, bone health and regulates calcium levels. It improves bone strength and reduces the risk of fracture in older women with weak bone. It also prevents cancer and heart diseases.

Vitamin B1( Thiamine ) for energy and Performance.                                                         
Vitamin B1 helps the body to use food and turn it into energy. Thiamine plays a vital role to protect nerve, heart and brain health. It boosts your immune power and helps keep a positive mood.

Vitamin B2 ( Riboflavin ) for Performance, Immunity and Optimum Hormones.

Vitamin B2 helps in energy production by breaking down Fat, carbohydrates and proteins. It prevents headache, protects your skin & hair, and reduces blood pressure. It is essential for the formation of red blood cells(RBCs) and antibodies.

Vitamin B3 (Niacin) for Healthy heart and Peak performance.

Niacin helps the digestive and Nervous system to function properly. It increases good cholesterol and lowers bad cholesterol for Better Heart health and performance. It boosts brain function and lowers the risk of diabetes.

Vitamin B5 (Pantothenic Acid) for energy, focus and sexual Health

Along with Energy Production Vitamin B5 improves Mental Health, maintains healthy nerve function and healthy digestive tract. It protects skin and reduces acne. Known to improve focus and sexual health.

Vitamin B6 (Pyridoxine) for Performance, Immunity and Focus.

Vitamin B6 plays a vital role in energy production by breaking down Fat, Carbohydrate and Protein. Plays important role in formation of red blood cells and neurotransmitters leading to better performance, High Energy, Improved Focus & Memory and stamina etc. It helps regulate the sleep cycle and Urinary Tract health.

Vitamin B7 (Biotin) for healthier and beautiful Skin, Nails and Hair

Biotin is essential for Energy production, healthy skin, hair, and nails. It helps maintain healthy heart health and balanced blood sugar level. Vitamin B7 protect your brain from Nerve Damage and fights against brain disorders. It also supports a healthy thyroid function.

Vitamin B9 (Folic Acid) for Muscular, Nervous and reproductive System  

Vitamin B9 also known as Folate or Folic acid is essential for new cell formation and development for foetus during pregnancy. Reduces the risk of high blood pressure and Anaemia in women. It protects from certain cancers including breast, gut, lung, and pancreas.

Vitamin B12 (Cobalamin) for Blood, Brain, Energy and Immunity

Vitamins B12 helps in the formation of new Red blood cells (RBCs), supports a healthy heart and protects nervous system. It supports bone health and prevents osteoporosis. Improves Skin, hair and nail health with Better memory and Focus. 

Diabasic Calcium Phosphate
As we all know Calcium is not only essential for building bones and keeping them healthy, calcium enables our blood to clot, our muscles to contract, and our heart to beat.

Iron

Iron is an essential mineral for energy production. It boosts hemoglobin formation and regulates body temperature, healthy heart function and treat anemia in women.

Magnesium
Magnesium helps in maintaining a healthy heart, nervous system, supports immunity and used for bone growth. It also aids in energy production and control blood pressure.

Zinc
Zinc aids in brain function, good heart health, digestion, nerve  and other processes. It plays a vital role in immune function and requires a sense of taste and smell. It maintains your sugar level stable.

Selenium
Selenium is important for brain function, thyroid function,  a healthy immune system, and fertility. It also protects you from diseases and infections.

Copper
Copper plays an important role in maintaining a healthy body. It improves heart health, promotes brain health, protects bone health from damage, boosts immune health.

Manganese
Manganese fight against Diabetes, healing injuries, helps in maintain healthy brain function. It supports bone health and helps lower sugar levels.

Chromium

It enhances your energy level, improves blood sugar level and good cholesterol, and reduces the risk of heart diseases.

Green tea extract
It helps in weight loss, reduces stress, improves your liver and brain function. It improves your exercise performance and lower blood sugar level.

Shatavari
Shatavari is known to balance the female hormones and regulate the Menstrual Cycle. Shatavari is used to treat several complications related to female sexual and reproductive health. It also helps in conditions such as night sweats, memory loss, anxiety, and dry skin. 

Brahmi extract
Brahmi extract has been used for centuries to treat anxiety, stress, improving memory power. It may also help lower blood pressure.

NOTE: "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from the actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


Vitamin A for Eyes, Healthy and glowing Skin.                                                                     
Vitamin A is essential for eye health, supports a healthy immune function, glowing skin. It protects from night blindness and age-related decline in vision. Vitamin A plays vital role in healthy heart, lungs, kidneys and nerve function. Known to help regulate reproductive and sexual health. 

Vitamin C for Beauty and Immunity.

Vitamin C also called ascorbic acid is essential for glowing and younger looking skin, hair and nails. As a powerful anti oxidant it helps in repairing cartilage for soft and child like skin. Beneficial for bones and teeth. It also aids in iron absorption, wound healing and lowers blood sugar level. Vitamin C also provides energy to stay active and healthy.

Vitamin D for Bones, Heart, Nervous system and Immunity.                                           
Vitamin D  helps your body absorb calcium and phosphorous, which is important for building, repairing and maintaining strong bones and teeth. Without sufficient Vitamin D bones become weak. It also improves your immunity with better nerve, lungs and cardiovascular health. It regulates insulin levels and supports diabetes management.

Vitamin E for Skin, Hair and Anti-ageing.     

Vitamin E is a key factor for strong Immunity, healthy skin and Hair. It prevents cancer, diabetes, heart disease, and Alzheimer’s diseases.

Vitamin K for Blood Clotting and Healthy Bones.                                                                 
Vitamin K plays a vital role in Blood clotting in case of an injury, bone health and regulates calcium levels. It improves bone strength and reduces the risk of fracture in older women with weak bone. It also prevents cancer and heart diseases.

Vitamin B1( Thiamine ) for energy and Performance.                                                         
Vitamin B1 helps the body to use food and turn it into energy. Thiamine plays a vital role to protect nerve, heart and brain health. It boosts your immune power and helps keep a positive mood.

Vitamin B2 ( Riboflavin ) for Performance, Immunity and Optimum Hormones.

Vitamin B2 helps in energy production by breaking down Fat, carbohydrates and proteins. It prevents headache, protects your skin & hair, and reduces blood pressure. It is essential for the formation of red blood cells(RBCs) and antibodies.

Vitamin B3 (Niacin) for Healthy heart and Peak performance.

Niacin helps the digestive and Nervous system to function properly. It increases good cholesterol and lowers bad cholesterol for Better Heart health and performance. It boosts brain function and lowers the risk of diabetes.

Vitamin B5 (Pantothenic Acid) for energy, focus and sexual Health

Along with Energy Production Vitamin B5 improves Mental Health, maintains healthy nerve function and healthy digestive tract. It protects skin and reduces acne. Known to improve focus and sexual health.

Vitamin B6 (Pyridoxine) for Performance, Immunity and Focus.

Vitamin B6 plays a vital role in energy production by breaking down Fat, Carbohydrate and Protein. Plays important role in formation of red blood cells and neurotransmitters leading to better performance, High Energy, Improved Focus & Memory and stamina etc. It helps regulate the sleep cycle and Urinary Tract health.

Vitamin B7 (Biotin) for healthier and beautiful Skin, Nails and Hair

Biotin is essential for Energy production, healthy skin, hair, and nails. It helps maintain healthy heart health and balanced blood sugar level. Vitamin B7 protect your brain from Nerve Damage and fights against brain disorders. It also supports a healthy thyroid function.

Vitamin B9 (Folic Acid) for Muscular, Nervous and reproductive System  

Vitamin B9 also known as Folate or Folic acid is essential for new cell formation and development for foetus during pregnancy. Reduces the risk of high blood pressure and Anaemia in women. It protects from certain cancers including breast, gut, lung, and pancreas.

Vitamin B12 (Cobalamin) for Blood, Brain, Energy and Immunity

Vitamins B12 helps in the formation of new Red blood cells (RBCs), supports a healthy heart and protects nervous system. It supports bone health and prevents osteoporosis. Improves Skin, hair and nail health with Better memory and Focus. 

Diabasic Calcium Phosphate
As we all know Calcium is not only essential for building bones and keeping them healthy, calcium enables our blood to clot, our muscles to contract, and our heart to beat.

Iron

Iron is an essential mineral for energy production. It boosts hemoglobin formation and regulates body temperature, healthy heart function and treat anemia in women.

Magnesium
Magnesium helps in maintaining a healthy heart, nervous system, supports immunity and used for bone growth. It also aids in energy production and control blood pressure.

Zinc
Zinc aids in brain function, good heart health, digestion, nerve  and other processes. It plays a vital role in immune function and requires a sense of taste and smell. It maintains your sugar level stable.

Selenium
Selenium is important for brain function, thyroid function,  a healthy immune system, and fertility. It also protects you from diseases and infections.

Copper
Copper plays an important role in maintaining a healthy body. It improves heart health, promotes brain health, protects bone health from damage, boosts immune health.

Manganese
Manganese fight against Diabetes, healing injuries, helps in maintain healthy brain function. It supports bone health and helps lower sugar levels.

Chromium

It enhances your energy level, improves blood sugar level and good cholesterol, and reduces the risk of heart diseases.

Green tea extract
It helps in weight loss, reduces stress, improves your liver and brain function. It improves your exercise performance and lower blood sugar level.

Shatavari
Shatavari is known to balance the female hormones and regulate the Menstrual Cycle. Shatavari is used to treat several complications related to female sexual and reproductive health. It also helps in conditions such as night sweats, memory loss, anxiety, and dry skin. 

Brahmi extract
Brahmi extract has been used for centuries to treat anxiety, stress, improving memory power. It may also help lower blood pressure.

NOTE: "Images displayed on the website are for representational purposes only which may differ from the actual purchased product. The company may change or alter the packaging design without notice."

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

  • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

  • +91 98 71 517328 in English.
  • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say