தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
Masteron (Mast Prop) - Potent DHT Derivative for Muscle Growth and Vascularity

Masteron (Mast Prop) - Potent DHT Derivative for Muscle Growth and Vascularity

 • Rs. 1,499.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping ₹35 - ₹400


MAST PROP

API: Drostanolone Propionate 100mg/ml
Content: 100mg x 10ml

Description
Masteron, featuring Drostanolone Propionate 100mg/ml, is a potent DHT derivative renowned for enhancing muscle growth, lean mass, and strength. With its anti-estrogenic properties, Masteron promotes a dry, vascular look, making it ideal for advanced bodybuilders. This supplement stimulates protein synthesis, elevates red blood cell count, and ensures a defined, aesthetic physique.

Key Benefits

 • Enhanced Muscle Growth: Promotes significant muscle growth and lean mass gains.

 • Dry, Vascular Look: Enhances vascularity and promotes a dry, shredded appearance.

 • Increased Strength: Boosts overall strength levels, improving performance in the gym.

 • Anti-Estrogenic Properties: Helps prevent estrogen-related side effects such as water retention and gynecomastia.

 • Stimulated Protein Synthesis: Supports protein synthesis, facilitating muscle repair and growth.

 • Elevated Red Blood Cell Count: Increases red blood cell production, enhancing oxygen delivery to muscles for improved endurance and recovery.

 • Aesthetic Physique: Helps achieve a defined, aesthetic physique, perfect for bodybuilding competitions and photo shoots.

Dosage
Administer 3-5ml per week. For optimal results, divide the dosage evenly throughout the week due to Masteron's short half-life of 2 days.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring blood pressure, and maintaining a balanced diet rich in essential nutrients. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Use Masteron responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss

 • Virilization in women (masculinizing effects)

 • Negative impact on lipid profiles

 • Suppression of natural testosterone production

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


MAST PROP

API: Drostanolone Propionate 100mg/ml
Content: 100mg x 10ml

Description
Masteron, featuring Drostanolone Propionate 100mg/ml, is a potent DHT derivative renowned for enhancing muscle growth, lean mass, and strength. With its anti-estrogenic properties, Masteron promotes a dry, vascular look, making it ideal for advanced bodybuilders. This supplement stimulates protein synthesis, elevates red blood cell count, and ensures a defined, aesthetic physique.

Key Benefits

 • Enhanced Muscle Growth: Promotes significant muscle growth and lean mass gains.

 • Dry, Vascular Look: Enhances vascularity and promotes a dry, shredded appearance.

 • Increased Strength: Boosts overall strength levels, improving performance in the gym.

 • Anti-Estrogenic Properties: Helps prevent estrogen-related side effects such as water retention and gynecomastia.

 • Stimulated Protein Synthesis: Supports protein synthesis, facilitating muscle repair and growth.

 • Elevated Red Blood Cell Count: Increases red blood cell production, enhancing oxygen delivery to muscles for improved endurance and recovery.

 • Aesthetic Physique: Helps achieve a defined, aesthetic physique, perfect for bodybuilding competitions and photo shoots.

Dosage
Administer 3-5ml per week. For optimal results, divide the dosage evenly throughout the week due to Masteron's short half-life of 2 days.

Cycle Support
To ensure optimal results and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, monitoring blood pressure, and maintaining a balanced diet rich in essential nutrients. Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Use Masteron responsibly and avoid prolonged use to minimize the risk of adverse effects.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Androgenic effects such as acne and hair loss

 • Virilization in women (masculinizing effects)

 • Negative impact on lipid profiles

 • Suppression of natural testosterone production

Monitor your body's response to the supplement and discontinue use if any adverse reactions occur. Seek medical attention if necessary.

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say