தமிழ்  English  हिंदी में देखे 
OXY DROL - Potent Anabolic Steroid for Massive Weight Gain and Strength Enhancement

OXY DROL - Potent Anabolic Steroid for Massive Weight Gain and Strength Enhancement

 • Rs. 1,299.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Free shipping on prepaid orders!


OXY DROL - Potent Anabolic Steroid for Massive Weight Gain and Strength Enhancement

API: Oxymetholone
Contents: 50mg x 100 Tablets

Description
OXY DROL, containing Oxymetholone, is a powerful anabolic steroid designed to facilitate massive weight gain while enhancing power and strength. Tailored for bulking cycles, it accelerates protein and muscle synthesis, offering rapid gains and increased strength. Often referred to as the big brother of Dianabol, OXY DROL is perfect for individuals seeking substantial power and strength gains.

Key Benefits

 • Massive Weight Gain: Facilitates significant weight gain, ideal for bulking cycles.

 • Enhanced Power and Strength: Boosts overall power and strength, improving performance in the gym.

 • Accelerated Protein Synthesis: Speeds up protein synthesis, promoting muscle growth and recovery.

 • Rapid Gains: Ensures rapid gains in muscle mass and strength.

 • Ideal for Bulking: Perfect for individuals looking to pack on size and mass.

 • Long Half-Life: With a half-life of 16 hours, provides sustained effects with fewer administrations.

Dosage
Take 1-2 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals. The long half-life of Oxymetholone allows for less frequent dosing.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, maintaining a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Water retention

 • High blood pressure

 • Gastrointestinal issues

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional immediately.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say 


We Also Recommend


OXY DROL - Potent Anabolic Steroid for Massive Weight Gain and Strength Enhancement

API: Oxymetholone
Contents: 50mg x 100 Tablets

Description
OXY DROL, containing Oxymetholone, is a powerful anabolic steroid designed to facilitate massive weight gain while enhancing power and strength. Tailored for bulking cycles, it accelerates protein and muscle synthesis, offering rapid gains and increased strength. Often referred to as the big brother of Dianabol, OXY DROL is perfect for individuals seeking substantial power and strength gains.

Key Benefits

 • Massive Weight Gain: Facilitates significant weight gain, ideal for bulking cycles.

 • Enhanced Power and Strength: Boosts overall power and strength, improving performance in the gym.

 • Accelerated Protein Synthesis: Speeds up protein synthesis, promoting muscle growth and recovery.

 • Rapid Gains: Ensures rapid gains in muscle mass and strength.

 • Ideal for Bulking: Perfect for individuals looking to pack on size and mass.

 • Long Half-Life: With a half-life of 16 hours, provides sustained effects with fewer administrations.

Dosage
Take 1-2 tablets per day. For optimal results, spread the dosage evenly throughout the day, preferably with meals. The long half-life of Oxymetholone allows for less frequent dosing.

Cycle Support
To maximize benefits and minimize potential side effects, it is recommended to follow a proper cycle support plan. This may include liver support supplements, maintaining a balanced diet rich in essential nutrients, and post-cycle therapy (PCT). Consult a healthcare professional for personalized cycle support advice.

Precaution

 • Not suitable for individuals under 18 years of age.

 • Consult a healthcare provider before starting any new supplement regimen, especially if you have pre-existing medical conditions or are taking other medications.

 • Do not exceed the recommended dosage.

 • Discontinue use and seek medical attention if any adverse reactions occur.

Side Effects
Potential side effects may include:

 • Liver toxicity

 • Water retention

 • High blood pressure

 • Gastrointestinal issues

 • Hormonal imbalances

Monitor your body's response to the supplement and report any unusual symptoms to a healthcare professional immediately.

 

Important Update: Mandatory ₹260 Pre-payment for COD Orders to Ensure Authenticity and Reduce Fraud.

For more information, Please feel free to contact us via Call/WhatsApp at:

Order and Delivery 

 • +91 84 48 595260 in Hindi / English.

Dosage and Cycle Suggestion

 • +91 98 71 517328 in English.
 • +91 99 71 989387 in Hindi.

Working Hours: Everyday 10 AM to 11 PM.

________________________________________

महत्वपूर्ण सुचना : ऑर्डर्स की ऑथेंटिसिटी और जेनुइन कस्टमर्स की वेरिफिकेशन के लिए ₹260 कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस का प्री-पेमेंट आवश्यक है।

और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल/व्हाट्सएप्प द्वारा संपर्क कर सकते हैं :


आर्डर और डिलीवरी

+91 84 48 595260 in हिंदी / इंग्लिश.

डोसेज और साइकल सजेशन :

+91 98 71 517328 इंग्लिश .
+91 99 71 989387 हिंदी.

वर्किंग टाइम : प्रतिदिन 10 AM से 11 PM तक .

________________________________

முக்கிய அறிவிப்பு: ஆர்டர்களின் அசல்தன்மை மற்றும் உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் சரிபார்ப்புக்காக ₹260 கேஷ் ஆன் டெலிவரி கட்டணத்தின் முன்பணம் கட்டுவது அவசியம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு நீங்கள் கால்/வாட்ஸ்அப் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்:

ஆர்டர் மற்றும் டெலிவரி

+91 84 48 595260 தமிழ் / ஆங்கிலம்.

டோசேஜ் மற்றும் சைக்கிள் ஆலோசனைகள்:

+91 98 71 517328 ஆங்கிலம். +91 99 71 989387 தமிழ்.

வேலை நேரம்: தினசரி 10 AM முதல் 11 PM வரை.

See what our Customers have to say